donderdag 19 juni 2014

Hoe kan ik mijn leerders motiveren voor e-learning?

Tijdens mijn consulting opdrachten om e-learning volwaardig te integreren in het opleidingsbeleid in bedrijven word ik met bovenstaande vraag vaak geconfronteerd.

Mijn eerste (en oprechte) antwoord “Dat is haast onmogelijk” deed veel opleidingsverantwoordelijken en talent managers de wenkbrauwen optrekken en het voorhoofd fronsen. Ik had ook niet anders verwacht. Zij natuurlijk wel, want ze zien me als een deus ex machina die in enkele dagen hun ontspoorde e-learning beleid even op de HST-rails komt zetten. Het is een ondankbare taak, hoor ik u denken. Integendeel, voor mij is het telkens weer een geweldige uitdaging. Er bestaat geen passe-partout-oplossing aangezien elke situatie eigen is aan het bedrijf en specifieke randvoorwaarden vertoont.

Nochtans is mijn eerste argument om mijn antwoord te motiveren wél altijd hetzelfde, nl. er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de begrippen “leren” enerzijds en “opleiden, vormen, trainen…” anderzijds. Er is een wereld van verschil tussen beide concepten en eenmaal men hiervan doorgrond is, is het ook gemakelijker om naar middelen te zoeken om de gestelde vraag te beantwoorden.

De beslissing om te gaan leren, ligt immers volledig bij de leerder zelf. Leren is een gedrag. Een werknemer die op een bepaald moment bepaalde kennis of vaardigheden ontbeert, zal op dat moment zelf beslissen om te gaan leren. Dit kan via e-learning als er daartoe iets voorzien werd, maar in het kader van het 70-20-10 principe kan dit ook via collega’s of via try-and-error. Er gaat dus een zelfmotivatie uit van de leerder om – en dit steeds meer – just in time te gaan leren. Naar de toekomst toe zal dit gedrag zich nog veel sterker gaan manifesteren, nl. op het moment dat Generation Z het bedrijfsleven gaat binnenstromen. Ik zie dat steeds meer bedrijven zich hier stilaan bewust van worden en ik krijg dan ook steeds meer de vraag om de nodige Masterplannen voor het toekomstig opleidingsbeleid uit te stippelen.

Dit leergedrag, dat dus in handen van de leerder ligt, staat vaak haaks op de aanpak en het beleid van de opleidingsafdeling van een bedrijf. Nog te vaak zitten ze vastgeroest in de houding “wij zullen nu eens beslissen wat de werknemers nodig hebben als opleidingstraject”. Dit is een zware misvatting, die verdragende gevolgen kan hebben, en zeker op het vlak van e-learning deze leervorm nog in een slechter daglicht gaat stellen in het bedrijf.


Vergeet niet: de slechtste e-learning is deze die een verplicht of opgelegd karakter heeft. En houd steeds de wijze woorden van Albert Einstein in gedachten: “I never teach my pupils, I only attempt to provide the conditions in which they can learn”. Hij maakte dus reeds het belangrijke verschil tussen “leren” en “aanleren”.

woensdag 4 juni 2014

Est-ce la fin du Storyboard ?

Il y a quelques années d’ici, j’entendis pour la première fois aux Etats-Unis : "le storyboard, c’est superflu et c’est une perte de temps".
J’écoutai les arguments qui ne me convainquirent guère et pensai que cela arriverait un jour ou l’autre. Et c’est ce qui s’est produit puisque cela a été évoqué par certains en Europe.

Plus je discute avec des opposants du storyboard, plus je suis persuadé de son utilité, de sa force et de son gain de temps. Dans le flux du modèle ADDIE, il est pour moi impensable de sauter l’étape du storyboard car cela porterait préjudice à l’efficacité, le rendement, la justesse et la qualité de celui-ci. Cela donnerait de l’e-learning une mauvaise image auprès de groupe d’intérêt et/ou groupes cible alors qu’il s’agit d’une forme d’apprentissage doté d’une grande force et d’un énorme potentiel. J’insiste toujours sur ce point auprès des entreprises lors de missions d’intégration de l’e-learning dans leur politique de formation. C’est dans cette optique que j’ai mis au point la Global E-learning approach.

Un bon conseil : mettez la main sur un bon scénariste de storyboard et vous augmenterez le rendement de votre approche e-learning ou blended learning. Grâce à elle ou à lui, non seulement la qualité et le rendement de vos modules e-learning augmenteront mais le coût et le temps de collaboration avec des partenaires externes diminueront aussi. Dans tous les cas, votre rendement en bénéficiera.

Si vous souhaitez de plus amples informations sur une formation de 2 jours en storyboarding, cliquez ici. Le storyboarding est un art que vous aussi pouvez apprendre.

Vive le storyboard!

maandag 2 juni 2014

Is het Storyboard op sterven na dood?

Enkele jaren geleden hoorde ik het voor het eerst in de VS: het maken van een storyboard is tijdverlies en totaal overbodig.
Ik luisterde naar hun argumenten, die me geenszins konden overtuigen, en dacht dat het wel zou overwaaien. En dat is inderdaad ook gebeurd want ik heb het enkelingen in Europa ook horen opwerpen.

Hoe meer ik met de non-believers in het storyboard in discussie treedt, hoe dieper mijn geloof in het nut, de kracht en de economie van het storyboard wordt. In de flow van het ADDIE-model is het voor mij ondenkbaar om de stap van het storyboard over te slaan. Het zou immers ten koste van efficiëntie, effectiviteit, juistheid en kwaliteit gaan. Dit zou het beeld van e-learning bij heel wat belangengroepen en/of doelgroepen nog verslechteren, terwijl het een leervorm is die een immense kracht en een enorm potentieel in zich draagt. Dit benadruk ik steeds bij opdrachten om e-learning in het opleidingsbeleid in bedrijven te integreren. Daartoe heb ik ook de Global E-learning Approach uitgewerkt.

Een goede raad: haal een steengoede storyboard writer in huis en verhoog het ROI van uw e-learning of blended learning aanpak. Dankzij haar of hem zal enerzijds de kwaliteit en de doeltreffendheid van uw e-learning modules toenemen en anderzijds de kostprijs en de doorlooptijd in samenwerking met externe partners aanzienlijk verlagen. In ieder geval zal uw rendement er wel bij varen.

Wilt u meer informatie over een tweedaagse opleiding storyboard writing, klik dan hier. Storyboard writing is een kunst die je kan leren.

Leve het storyboard.